Algemene voorwaarden

Bestellen

Als je een bestelling plaatst ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Na het plaatsen van een bestelling krijg je een bevestigingsmail, geen mail ontvangen? Check je spambox.

CONTROLEER je adres goed! Als deze niet kloppend is kan je bestelling naar het verkeerde adres gestuurd worden.

Bestellingen worden op volgorde van ontvangen betaling in behandelding genomen.

Betaalwijze:

Bestellingen dienen vooraf betaald te worden, het totaalbedrag kun je over maken op rekening NL74KNAB0258747528 tnv ThuisbijOns ovv het ordenummer. Bestellingen blijven 7 dagen voor je gereserveerd. Heb je na deze 7 dagen niet betaald, krijg je een herinnering. Als je betaling uit blijft, gaat je bestelling de verkoop weer in.

Alle prijzen zijn vermeld in euro`s. De prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
De verzendkosten binnen Nederland zijn vanaf 1,75 euro. Gratis verzenden vanaf 50 euro (binnen Nederland).

Levertijd:

We streven er naar om binnen drie dagen na betaling te verzenden. Mocht een product niet op voorraad zijn, krijg je hierover bericht.

Retour:

Mocht je bestelling niet naar wens blijken te zijn dan mag je het uiteraard retour sturen. Mocht het produkt niet aan je verwachting voldoen, dan mag je het binnen werkdagen 14 dagen naar ons retour zenden. Let op! meld een retour altijd via email aan ons.
De retour gezonden produkten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, onbeschadigd goed verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Je krijgt dan naar wens een vervangend product toegestuurd of het aankoopbedrag terug. De retourkosten zijn voor eigen rekening.


Aansprakelijkheid:
Sieradenfournituren stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het verkeerd gebruiken van haar produkten. Sieradenfournituren stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor schade toegebracht door onzorgvuldigheid van de koper.

Klachten: 

Mocht er onverhoopt een klacht over onze producten zijn, stuur dan gerust een mail. Dan kijken we samen naar een passende oplossing.


Privacy:
De opgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden.

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

sieradenfournituren

adres: Ootmarsumseweg 173
7665RX Albergen

KvK-nummer: 74380400

BTW-identificatienummer: NL001576705B52

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

3. Retourneren is alleen mogelijk als de consument dit vooraf schriftelijk heeft gemeld aan de ondernemer, kosten van retour sturen zijn voor de consument.
Retouren dienen verzonden te worden naar: Sieradenfournituren, Ootmarsumseweg 173,7665RX Albergen.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 10 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer stuurt de goederen uiterlijk 3 werkdagen na bestelling en betaling op naar de consument, bij niet voorradig zijnde artikelen wordt gewacht met verzending tot alles voorradig is mits anders aan gegeven door de consument.
Bij ontbreken van artikelen of een afwijkende levering dient de consument de ondernemer daar uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling melding van te maken.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Artikel 13 - Betaling

1. Betaling kan op 3 verschillende manieren: Klarna, vooraf overmaken of afhalen in Albergen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 sieradenfournituren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel